Universitatea ANDREI ȘAGUNA - Litteris et Virtuti
Top
hd vara

Programul Erasmus

European Programmes Institutional Identification Form

Full legal name of the institution: Universitatea “Andrei Șaguna” din Constanța
ERASMUS code: RO CONSTAN 04
EUC number: 235601-IC-1-2007-RO-ERASMUS-EUC-1
Head of the institution: Prof. dr. Adrian Cristian PAPARI, Rector
Vice-Rector for International Relations, Institutional Coordinator: Prof.dr. Andra SECELEANU
Phone: +40 241 662520
Fax: +40 241 662520
E-mail: andraseceleanu@andreisaguna.ro
Headquarters & European Programmes Office: Bd. Al. Lapușneanu, Nr 13, Constanța 900916, Romania

Erasmus: Gabriela MUNTEANU (financial administrator)
Phone: +40 241 510500
E-mail: gabrielamunteanu@andreisaguna.ro

Erasmus: Irina SUNDA (bilateral agreements, outgoing students)
Phone: +40 241 662520
E-mail: irinasunda@andreisaguna.ro

Vă invităm să vizitaţi site-ul Comisiei Europene, cât şi al Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare pentru mai multe informaţii despre Programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii (LifeLong Learning Programme) şi componentele sale.

Înființat în 1987, Erasmus este cel mai important program de învățământ și formare profesională din Uniunea Europeană în ceea ce privește mobilitatea și cooperarea la nivelul învățământului superior în Europa. Diferitele sale acțiuni se adresează nu doar studenților care doresc să studieze și să muncească în străinătate, ci și profesorilor și altor categorii de personal, chiar din întreprinderi, care intenționează să predea în străinătate, ca și personalului din universități care dorește să urmeze cursuri de formare în străinătate. În plus, programul sprijină instituțiile de învățământ superior care doresc să coopereze prin programe intensive, rețele academice și proiecte multilaterale, precum și să creeze legături cu mediul de afaceri.

Obiective specifice:
 • Să sprijine realizarea unui spațiu european al învățământului superior;
 • Să consolideze contribuția învățământului superior și a învățământului profesional avansat la procesul de inovare.
Obiective operaționale:
 • Să îmbunătățească calitatea și să crească volumul mobilității studenților și a personalului educațional în Europa;
 • Să îmbunătățească calitatea și să crească volumul de cooperare multilaterală între instituțiile de învățământ superior din Europa;
 • Să crească gradul de transparență și compatibilitate între diplomele obținute în instituțiile de învățământ superior și de formare profesională avansată din Europa;
 • Să îmbunătățească calitatea și să crească volumul de cooperare între instituțiile de învățământ superior și întreprinderi;
 • Să faciliteze dezvoltarea de practici inovatoare în educația și formarea la nivel terțiar și transferul acestora, inclusiv de la o țară participantă la altele;
 • Să sprijine dezvoltarea conținuturilor, serviciilor, metodelor pedagogice și practicilor inovatoare pe baza TIC în învățarea pe tot parcursul vieții;
 • Studenți și cursanți care învață în toate formele de învățământ și formare la nivel terțiar;
 • Instituții de învățământ superior, conform precizărilor statelor membre ale UE și ale altor țări participant;
 • Profesori, formatori și alte categorii de personal din aceste instituții;
 • Personal din întreprinderi implicat în activități de predare;
 • Asociații și reprezentanți ai celor implicați în învățământul superior, inclusiv asociații de studenți, de universități și de profesori/formatori;
 • Întreprinderi, parteneri sociali și alți reprezentanți din viața activă;
 • Organizații publice și private, inclusiv organizații non-profit și ONG-uri, cu responsabilități în domeniul organizării și asigurării învățământului și formării la nivel local, regional și național;
 • Centre de cercetare și organisme interesate de învățarea pe tot parcursul vieții;
 • Organisme care oferă servicii de orientare, consiliere și informare.

Mobilități de formare

Această acţiune permite cadrelor didactice și altor categorii de personal să participe la o perioadă de formare cu o durată cuprinsă între 5 zile lucrătoare şi 6 săptămâni, într-o instituţie de învăţământ superior sau întreprindere dintr-o altă ţară participantă la program.
Cadrele didactice/nedidactice beneficiare sunt numite de o Comisie de selecție la nivelul Universității, selecția făcându-se în funcție de priorităţile pe anul universitar respectiv şi în funcție de fondurile disponibile.

Dosarul de candidatură pe care trebuie să-l întocmească fiecare cadru didactic/nedidactic interesat va cuprinde:
 • Curriculum Vitae
 • Scrisoare de motivație (care să cuprindă atât planul de lucru propus cât și justificarea opțiunii alese pentru mobilitatea de formare)

Înainte de plecarea în mobilitate, fiecare cadru didactic/nedidactic va depune la BPC planul de lucru – Work Plan (semnat și ștampilat de reprezentantul UAS și de universitatea/întreprinderea parteneră), pentru întocmirea ordinului de deplasare și a contractului financiar.

În cel mult 15 zile de la întoarcerea din mobilitate, cadrul didactic/nedidactic va preda la BPC:
 • Documentul care confirmă efectuarea stagiului de formare (Certificate of Attendance sau adeverință din partea instituției gazdă)
 • Ordinul de deplasare, semnat și ștampilat de instituția gazdă
 • Raportul final asupra activității desfășurate
 1. Work Plan
 2. Certificate of Attendance
 3. Raport Final

Mobilități de predare

Această acţiune permite cadrelor didactice să predea o perioadă cuprinsă între 1 zi – sau cel puţin 5 ore de predare – şi 6 săptămâni, într-o instituţie de învăţământ superior dintr-o altă ţară participantă. O durată minimă de 5 zile lucrătoare este recomandată insistent.

Cadrele didactice beneficiare sunt numite de o Comisie de selecție la nivelul Universității, selecția făcându-se în funcție de priorităţile pe anul universitar respectiv şi în funcție de fondurile disponibile.

Dosarul de candidatură pe care trebuie să-l întocmească fiecare cadru didactic interesat va cuprinde:
 • Curriculum Vitae
 • Scrisoare de motivație (care să cuprindă atât planul de predare propus cât și justificarea opțiunii alese pentru mobilitatea de predare la universitatea parteneră)

Înainte de plecarea în mobilitate, fiecare cadru didactic va depune la BPC programul de predare – Teaching Programme (semnat și ștampilat de reprezentantul UAS și de la universitatea parteneră), pentru întocmirea ordinului de deplasare și a contractului financiar.

În cel mult 15 zile de la întoarcerea din mobilitate, cadrul didactic va preda la BPC:
 • Documentul care confirmă efectuarea stagiului de predare (Certificate of Attendance sau adeverință din partea instituției gazdă)
 • Ordinul de deplasare, semnat și ștampilat de instituția gazdă
 • Raportul final asupra activității desfășurate
 1. Teaching Programme
 2. Certificate of Attendance
 3. Raport Final

Incoming students

ERASMUS GUIDE (PDF)

To apply for an Erasmus study period at UAS , the students must send the following documents:
 • Application Form
 • Transcript of Records translate in English Language
 • Learning Agreement ECTS
 • 2 Photos
 • Copy of ID/Passport
 • Accommodation form

The Erasmus Application deadline is usually the 30 th of June for the winter semester and the 30 th of November for the spring semester. Changes to Learning Agreement should be done in the first month of stay. For this purpose, the second page of the learning agreement should be filled in. The document, having signatures of the Faculty coordinator should be brought to the Bureau for Communitarian Programmes which is responsible to forward it to the student’s home university for consent and signature.

Course Catalog Management

Course Catalog Public Administration

Course Catalog Psychology

Outgoing students

Criterii generale de selecție:

 • să fie cetățean român sau cetățeanul altei țări, înregistrat la cursuri la zi la UAS, care are un permis de rezidență temporară sau permanentă, eliberat de autoritățile române competente;
 • să aibă calitatea de student (la selecție și pe durata stagiului);
 • să fie absolvent cel puțin al primului an de studii în momentul începerii mobilității (pentru nivel licență);
 • să fie integraliști după ultima sesiune de examene și să aibă rezultate bune în anul universitar anterior;
 • promovarea unui test de limbă străină/cunoștințe lingvistice într-o limbă străină;
 • prezentarea unei scrisori de intenție/de motivație și a unui curriculum vitae (într-o limbă străină)
Dosarul va conține:
 • CV model european
 • Scrisoare de intenție
Atenție!
 • Bursa ERASMUS nu acoperă integral costurile șederii în străinătate.
 • Bursa ERASMUS este destinată unui stagiu de studiu, finalizat cu examene (ale căror rezultate sunt recunoscute la întoarcere), iar examenele de licență sau dizertație trebuiesc susținute la UAS.

Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027