Home › Cariere › Posturi didactice perioda determinata sem II 2019-2020

Posturi didactice perioda determinata sem II 2019-2020

Universitatea ”Andrei Saguna”, Facultatea de Psihosociologie, Departamentul de Psihologie, anunță scoaterea la concurs pentru semestrul al II-lea, an universitar 2019-2020, a următoarelor posturi didactice de asistent universitar:

pozitia 16, asistent: Psihologia dezvoltarii, Psihologia varstelor, Laborator de orientare si consiliere

pozitia 17 asistent: Sociologie, Psihologie sociala 1, Psihologie sociala 2, Metodologia cercetarii sociale, Comunicare si dezvoltare personala,

pozitia 18, asistent,  Istoria pshologiei, Psihiatrie, Evaluare psihiatrica, Psihologie judiciara, Bazele teoretice ale evaluarii psihologice

 Pentru ocuparea funcţiei didactice de asistent pe perioadă determinată se cer îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) deţinerea diplomei de doctor sau statutul de student doctorand;

b) criteriile specifice stabilite de facultate (minim un articol publicat într-o revista de specialitate sau minim 2 participări cu lucrări susținute la conferinte naționale).

  

CALENDARUL CONCURSULUI

20 ianuarie - 15 februarie 2020 - depunerea dosarului de concurs:

- cerere tip de înscriere la concurs, semnată de candidat, la care se anexează o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;

- curriculum vitae al candidatului, în format tipărit şi electronic;

- lista completă a lucrărilor publicate de către candidat, în format tipărit şi electronic;

- fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, completată şi semnată de către candidat;

- copie legalizată a diplomei de doctor sau a atestatului de recunoaştere sau echivalare a acesteia, dacă nu a fost obţinută în România;

- adeverinţă de doctorand;

- rezumatul tezei de doctorat, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, pe maximum o pagină;

- declaraţie pe propria răspundere a candidatului, în care sunt indicate situaţiile de incompatibilitate, prevăzute de Legea nr. 1/2011, în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate;

- copii legalizate care atestă deţinerea titlurilor medicale (pentru învățământul medical);

- copii legalizate ale diplomei de bacalaureat sau echivalentă, diplomei de licenţă sau echivalentă, foii matricole sau suplimentului la diplomă, după caz;

- copii legalizate ale altor diplome care atestă studiile candidatului, dacă este cazul;

- copia cărţii de identitate sau a unui alt document de identitate echivalent;

- copie legalizată a certificatului de naştere;

- copii legalizate ale documentelor care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui), dacă este cazul;

 

17-19 februarie 2020 - susținerea concursului

20 februarie 2020 - anuntarea rezultatelor

20-24 februarie depunerea contestatiilor

25 februarie - anuntarea rezultatelor finale